Náležitosti účtů

Některé země vrací DPH i z tzv. zjednodušených daňových dokladů, paragonů, účtenek, apod., na kterých není uveden odběratel zboží nebo služby za předpokladu, že celkově zaplacená částka na účtu je nižší, než:

Faktury s vyšší částkou, než výše uvedené částky (dále jen limity), se již v dané zemi považují za řádné daňové doklady a musí mít všechny předepsané náležitosti - název a adresu prodejce(dodavatele), jeho DIČ, číslo dokladu, které mu přidělí prodejce, popis plnění, datum plnění, jednotkovou cenu, množství, cenu za celkové plnění bez DPH, sazbu DPH, výši DPH a cenu celkem. Rovněž musí obsahovat údaje o odběrateli a to hlavně název a adresu odběratele - příjemce služby nebo zboží. V Polsku musí být na řádném daňovém dokladu i DIČ kupujícího nebo odběratele.

„Špatné (a tedy nevhodné) účty“ pro vratku DPH, na kterých jsou uvedeny nesprávné údaje nebo povinné údaje chybí, je možno nechat opravit. Opravu musí ale provést jejich vystavitel. Pro názornost uvádíme příklad na opravu účtů v SRN.

Pokud zjistíte, že jste obdrželi „špatný účet“, je možno požádat příslušného vystavitele (např. hotel) osobně (pří příští návštěvě hotelu) nebo písemně o opravu účtů. Pro opravy jsou možné 2 varianty:

a) účet ještě nebyl podán v žádosti o vratku DPH a neprošel tedy ještě příslušným FÚ. V tom případě může vystavitel účtu vystavit účet nový se všemi výše uvedenými povinnými údaji

b) může volit opravu původního účtu. Ta je možná v každém případě, ale je povinná, pokud již byla vratka DPH daným FÚ zamítnuta. V tomto případě je možno nechat účet dodatečně opravit a nárokovat z něho vratku DPH za období, ve kterém byla oprava účtu provedena.

Pro podrobný návod jak postupovat při opravě "špatných" účtů se podívejte do naší sekce Pro naše klienty.

DŮLEŽITÁ INFORMACE – Někdy se podobnými účelovými opravami dokladů podaří zachránit i velké částky z dokladů, na které se „zapomnělo“ a je již po termínu pro podání žádostí za období, ve kterém měly být tyto doklady původně zařazeny do žádosti
o vrácení DPH.